miercuri, 6 februarie 2013

PLANUL MANAGERIAL 2012-2013SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ISLAZ


                                                                 PLAN MANAGERIAL
2012/2013

NR.
CRT.
DOMENIUL
OBIECTIVE
ACTIVITATI
TERMEN
RESPONSABILI
RESURSE
INDICATORI DE REALIZARE
I
Activitatea manageriala,

Organizarea si planificarea muncii


1) Sporirea eficientei activitatii manageriale

A)Elaborarea  documentelor de proiectare si organizare a activitatii de invatamant:
- Planul managerial pe anul scolar 2012-2013 si semestrial.
- Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2011-2012;
- Programul activitatilor educative pe anul scolar 2012-2013 si semestrial.
- Graficul sedintelor consiliului profesoral in consiliul de administratie al scolii;
- Planul de munca al bibliotecii scolare;
- Planul de munca al comisiei P.S.I. si protectiei muncii.
-dezbaterea R.O.F.U.I.P si   R.O.I,

B) Alegerea consiliului de administratie al scolii.
C)Repartizarea invatatorilor si dirigintilor pe clase .Stabilirea catedrelor la cls. V-VIII.
D) Stabilirea comisiilor pe probleme si a responsabilitatilor.
E) Intocmirea organigramei scolii.
F) Intocmirea orarului.
19 .X
2012


14.IX

12.IX

12.IX

Consiliul de adm. al scolii
Director-Nania Violeta

Ungureanu Adriana
Nania Violeta


Cone MarianaConsiliul de adm. al scolii

Consiliul de adm. al scolii


Comisia pentru orar


Analiza Planificare


Elaborare de programe pe discipline optionale
Analiza Planificare Elaborare de programe pe discipline optionale


II
Cresterea calitatii procesului instructiv- educativ in vederea realizarii standardelor de referinta1) Sporirea exigentei in vederea formarii continue a pers.d

2) Stabilirea tehnicilor de monitorizare a procesului de invatamant si a criteriilor de evaluare a calitatii instructiei si educatiei scolare.

3) Diversificarea functiei de control si indrumare


4)Implementarea curriculumului national din perspective calitatii actului educational

- Stabilirea criteriilor de evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic.
- Intocmirea fisei postului pentru personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic.
- Analiza stadiului de indeplinire a indicatorilor de performanta in conformitate cu obiectivele proiectate si planul de dezvoltare a unitatii scolare.

- Intocmirea graficului de asistente
- Antrenarea responsabililor comisiilor metodice la asistente si activitatea de monitorizare a personalului didactic si a elevilor.
(In activitatea de control si indrumare se vor urmarii: frecventa elevilor la cursuri, parcurgerea ritmica a programei scolare , calitatea procesului instructiv- educativ, folosirea bazei didactice materiale, ritmicitatea notarii elevilor,starea disciplinara, gradul de verificare a caietelor de teme, etc.)


- Intocmirea planificarilor calendaristice anuale si semestiale
-Diversificarea ofertei de curriculum prin raportarea la specificul unitatii scolare ,interesele si stilurile specifice de invatare, intocmirea programelor disciplinelor optionale


12.X.201212.X.2012

Semestrial
semestrial
semestrial

20 sept.
25 sept.
Comisia de evaluareCadre didactice

Responsabil CEAC, Ungureanu Adriana

Nania Violeta
Responsabilii C.M.
Iagar Catalina
Dirigintii


Cadre didactice
Comisia de curriculumFise de evaluare
Fisa postului


Fise de evaluare
Grafic de asistenta
Fise de monitrizare a activitatii c.d
Rapoarte
Cataloagele scolare.


Planificarile calendaristice
Ofertele CDS
Cererile elevilor si parintilor

III
In domeniul resurselor umane 1) Asigurarea scolii cu personal didactic


3)Participarea constienta si activa a elevilor la procesul de predare- invatare-evaluare4) Organizarea pregatirea si desfasurarea Evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a

5) Promovarea invatarii informatizate in procesul instructiv-educativ

6) Asigurarea cuprinderii in invatamantul primar si gimnazial a tuturor copiilor de varsta scolara-Comunicarea la ISJ  a catedrelor libere si a orelor disponibile ;
-Actualizarea bazei de date informatizate in domeniul resurselor umane pentru anul scolar 2013-2014 pe baza fiselor de parteneriate.
-repartizarea catedrelor cadrelor didactice
- Intocmirea studiului privind dinamica perspectivelor scolare in urmatorii trei ani si a necesarului de personal didactic
-intocmirea si transmiterea la ISJ a bazei de date cu posturile si catedrele libere  pentru anul scolar 2013/2014;
-Prezentarea in cons.profesoral  a Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic 2013/2014
,afisarea calendarului miscarii personalului didactic .

- Diversificarea metodelor de predare- invatare-evaluare; imbinarea metodologiei didactice moderne cu cea traditionala in procesul instructiv- educativ
- Folosirea cu randament ridicat a bazei didactico-materiale din dotarea laboratoarelor si cabinetelor scolare
- Evaluarea si notarea ritmica a cunostintelor elevilor prin verificari orale,teste de evaluare, lucrari scrise ,portofolii,etc.
-Testarea initiala la inceput de ciclu gimnazial a elevilor de la clasa aV-a la obiectele limba romana si matematica si analiza rezultatelor in colectivul de catedra Limba romana si Matematica si in sedintele cu parintii;
-Prevenirea supraincarcarii elevilor prin dozarea corespunzatoare a temelor pentru acasa
- Verificarea caietelor de teme ale elevilor , evidentierea greselilor tipice si eliminarea lor prin activitati de pregatire suplimentara- Prezentarea in sedinta cu parintii si orele de dirigentie aMetodologiei si calendarului de desfasurare a Evaluarii nationale
-Pregatirea suplimentara a elevilor de la clasele a VIII-a la disciplinele lb. romana , matematica
- Testarea periodica a elevilor claselor  a VIII-a la disciplinele  pentru Evaluare Nationala
- Analiza in sedinta cu parintii si elevii de la clasele   a VIII-a a rezultatelor la testarile periodice
- Intocmirea si desfasurarea programului suplimentar de pregatire a elevilor de la cls VIIsi aVIII-a in vederea  ameliorarii situatiei scolare.

Initierea de cursuri de invatare a tehnicii de lucru cu calculatorul
-Cresterea eficientei actului de predare-invatare-evaluare  prin folosirea computerului in cadrul lectiilor
-Asigurarea functionalitatii cabinetului de informatica si verificarea sistemului informational.


- Realizarea recensamantului copiilor in vederea cuprinderii in grupa mica, cls.pregatitoare si cls.I;
-completarea online a cererilor de inscriere pentru clasa pregatitoare ;
-Constituirea claselor de elevi conf.normativelor in vigoare
–Intocmirea listelor  de inscriere ale elevilor pe clase , completarea registrelor matricole  si a cataloagelor
-Asigurarea frecventei  zilnice la cursuri a tuturor elevilor , prevenirea si combaterea cazurilor de abandon scolar


1.oct.


Ian.2013

Dec.2012Ian.2013Feb.2013

Permanent
Permanent
Permanent

5.10.2012


PermanentZilnic


Martie 2013


Conform
Graficului

Semestrial


Semestrial
15.10.2012
Saptamanal
PermanentPermanent


Decembrie201217 sept.2012


10 sept.2012

17.sept.2012permanent


Nania Violeta
Cretu GeorgicaNania Violeta Cetu Georgica


Nania Violeta
Iagar CatalinaCadrele didactice
Cadrele didactice
Cadrele didacctice
Responsabil CEAC


Profesorii de limba romana is matematicaCadrele didactice
Cadrele didactice
Cadre didactice


Profesorii de limba romana is matematica


Profesorii de limba romana is matematicaProfessor TIC
Profesori TIC

Nania Violeta
Cretu Georgica
Cretu Georgica


Cretu Georgica

Cretu Georgica


Ungureanu Adriana
Baduna Carolina

Incadrarea scolii

Baza de date a scolii
Registre matricole

Registre matricole

Metodologie Mobilitate personal didactic
Cabinet informatica

Fise cu metode modern de predare
Cataloage scolare
Teste de evaluare
Bareme de corectare

Rapoarte in urma testarii initiale


Caietele elevilor
Planificari calendaristice


Grafic cu sedinte cu parintii


Grafic de pregatire suplimentara cu elevii cls. A VIII-a
Rapoarte ale prof. de specialitate

Laborator de informatica

Registru cu recensamantul copiilorL.E.N/1/2011
Cataloage scolare

IV

Formarea si dezvoltarea profesionala


1)Formarea continua a personalului didactic prin examene de grade didactice

-Intocmirea dosarelor de inscriere  a cadrelor didactice la examenul de definitivat,gr.II si gr.did.I
-Sustinerea  preinspectiilor ,inspectiilor curente si a inspectiilor pentru gradul I
-Participarea cadrelor didactice la consfatuirile metodice  de la inceputurile anului scolar
-Reorganizarea activitatii metodice din scoala : analiza in comisiile metodice a active.desfasurate in anul scolar 2012/2013 si prezentarea planului managerial 2012/2013;
-Activitati demonstrative la nivelul comisiilor metodice (lectii si referate metodice )
-In consiliul profesoral se vor dezbate referatele :
 1) Educatia si mass-media
 2)Relatii profesori–elevi –relatie psihosociala si pedagogica complexa
-Participarea cadrelor did. la activ. din cercurile pedagogice ;
-Sprijinirea cadrelor didactice tinere in pregatirea metodica si pedagogica
-Participarea la cursuri de pregatire si perfectionare organizate de CCD  si universitati
-completarea bazei de date cu cadrele  didactice  care vor  participa la cursurile de perfectionare
-dezbaterea in Comisiiile Metodice si colectivele de catedra a curriculumului pe discipline,
-Activitati demonstrative la nivelul fiecarei Comisii metodice si catedra, prin lectii si referate;Octombrie 2012Conform
Graficului ISJ
Octombrie2012
Conform graficelor c.m.


Noiembrie2012

Aprilie 2013

Conform  graficelor cercurilor pedagogice


Conform programului manag. CCD

Octombrie 2012


Septembrie 2012


Conform graficelor c.m.
Cadre didactice
Nania VIoleta
Iagar CatalinaResponsabili comisii metodica

Nania VioletaCadre didactice


Neatu Marius

Matei Rodian


Ristea Dorina
Iordan Dana
Neatu MariusCadre didacticeComisia de curriculum

Responsabilii comisiilor metodice


Dosare personaleRegistrul de inspectii


Rapoarte de analiza

Procese verbale,
Grafice cu repartizarea lectiiilor demonstrative
Cursuri de perfectionare

Rapoarte de activitate


Proiecte didactice
ReferateV.
Activitatea educativea scolara si
extracurriculara

1) Cresterea calitatii activitatii educativ- scolare si extracurriculare

2)Optimizarea activitatilor competitionale3)Intensificarea activitatii de orienatere scolara si consiliere profesionala

-Stabilirea consilierului educativ;
-Stabilirea cercurilor educative ale elevilor ;
-Intocmirea si prezentarea tematicii cercurilor educative ale elevilor
-Desfasurarea de activitati culturale artistice si sportive  cuprinse in Calendarul activitatii educative si sportive


-Prezentarea si dezbaterea in orele de dirigentie a unor teme de OSP;
-In sedinta cu parintii  elevilor de clasa a VIII-a se vor prezenta  Regulamentul si calendarul privind admiterea in licee  ;
-Studiu privind optiunile scolare si profesionale  ale elevilor claseli a VIII-a;
-Intilniri ale elevilor clasei  a VIII-a  cu delegati ai liceelor din Tr.Magurele pe probleme de OSP;
-Completarea dosarelor absolventilor clasei a VIII-a pentru admiterea in licee 


14.IX.2012
Octombrie
2012

Octombrie
2012

Conform calendarului
Conform planificarilor

Martie 2013Noiembrie 2012

Mai 2013Iunie 2013
Ungureanu Adriana


Ungureanu Adriana

Ungureanu Adriana
Baduna CarolinaSerb Simona
Dinu Valerian

Dirigintii cls.aVIII-a


Dirigintii cls.aVIII-a

Dirigintii cls.aVIII-a

Dirigintii cls.aVIII-aTematica cercurilor scolare
Procese-verbaleProcese-verbale
Tematica  comisiei OSP
Procese-verbale
Rapoarte de activitate

Dosarele absolventilor
Fise matricole


VI
Integrarea europeana si cooperarea internationala


1)Implicarea si participarea scolii  la programele  UE

-Alegerea com.de integrare europeana  si intocmirea  programului de activitati
-Identificarea de parteneri  europeni si initierea de proiecte de parteneriat
-Participarea membrilor comisiei  de integrare europeana  la cursuri de  formare continua  in managementul proiectelor de integrare europeana .


-Organizarea si desfasurarea  de actiuni educative  pe teme de cunoastere  a civilizatiei materiale si spirituale a populatiei europene . 14 sept. 2012


Permanent


Conform graficului CCD

Conform graficului comisiei educative

Comisie Integrare europeana
Comisie Integrare europeana


Comisie Integrare europeana
Dosarul comisiei de integrare europeana
Grafic de activitati
VII
In domeniul resurselor materiale si financiare


1)Folosirea  eficienta  a resurselor financiare2)Actiunea ,,Lapte si corn”
3)Asigurarea conditiilor igienico- sanitare si materiale  optime pentru desfasurarea  procesului de invatamant

-Intocmirea proiectului de buget pe anul 2013 ;
-Stabilirea burselor pentru elevi ,an scolar 2012-2013;
-Intocmirea statelor de salarii si onorarea la timp a acestora ;.
-Decontarea banilor pentru naveta a cadrelor didactice ;
-Procurarea centralei termice la Sc nr.1 Islaz
-Reinnoirea parteneriatului Scoala-Primarie;
-Cooperarea scoala-primarie pentru obtinerea fondurilor banesti necesare reabilitarii localurilor scolilor si gradinitelor;-Stabilirea comisiilor de primire  si distribuire a laptelui si cornului ;
-Asigurarea conditiilor optime de  depozitare –pastrare si distribuire a laptelui si  produselor de panificatie;
-dotarea Gradinitei de copii nr.2 Islaz  si Gradinitei nr.3 Moldoveni cu frigidere in vederea pastrarii in conditii optime a laptelui

-Executarea reparatiilor curente  si a lucrarilor de igienizare a spatiilor de  lucru cu elevi;
-Asigurarea functionalitatii tuturor sobelor  si centralelor din  scoli si gradinite;
-Procurarea si depozitarea  combustibilului solid necesar pentru perioada de iarna ;
-Asigurarea manualelor scolare pentru toti elevii ,conform notelor de comanda precum si prin cele transmisibile ;
-Asigurrarea apei curente in Gradinita de copii nr.2 Islaz  si Gradinita nr.3 Moldoveni .
-Procurarea fondului de carte pentru biblioteca scolara.
-reinventarierea fondului de carte al bibliotecilor scolare.


Decembrie2012


Lunar


Lunar

Decembrie2012

Septembrie 2012

Permanent


Octombrie2012


PermanentOctombrie 2012Septembrie 2012


Octombrie 2012

Octombrie 2012

Septembrie
2012


Octombrie
2012

Semestrial

Noiembrie
2012

Ciucu Laurentia

Ciucu Laurentia

Ciucu Laurentia
Cretu Georgica

Ciucu Laurentia
Cretu Georgica


Ungureanu Adriana

Ciucu Laurentia
Cretu Georgica

Marioara FlorinaMarioara FlorinaCiucu Laurentia
Cretu Georgica


Ciucu Laurentia
Cretu Georgica

Nania VioletaNania Violeta


Comisia de manuale

Nania Violeta
Vasile GheorgheProiectul de buget


Dosare pt. burseState de plata


Parteneriat cu PrimariaRapoarte
Fisa medie zilnica


Fond de carte

VII
Scoala si familia

1)Consolidarea parteneriatului  scoala –familie in scopul cresterii randamentului scolar
-Stabilirea  comitetelor de parinti pe clasa si scoala ; Prezentarea Reg.de  functionare a comiterului de parinti  si a planului de munca  pe anul scolar 2012/2013;
-Pregatirea psihopedagogica a parintilor  prin lectorate cu parintii ;
-Incheierea acordurilor  de parteneriat scoala –familie

Constituirea comitetului de parinti ca organizatie cu personalitate juridica;
-antrenarea  parintilor din consiliu in actiuni de prevenire a abandonului scolar si absenteismului;


20 septembrie
2012
Lunar

Octombrie
2012Septembrie
2012


Invatatori
Diriginti

Responsabil Comitet parinti


Diriginti
Ungureanu Adriana


Responsabil Comitet parinti


Grafic  cu activitatile Consiliului parintilor
Procese-verbale

Lectorate


Accord parteneriat

Suportul legal pentru constituire

IX.
Activitatea de  secretariat  si contabilitate

-Realizarea unei evidente corecte a miscarii elevilor , completarea registrelor de  inscriere si a registrelor  martricole ;
-Inscrierea online a elevilor clasei pregatitoare;
-Completarea  corecta a actelor de studii  si asigurarea  securitatii acestora
-Intocmirea si raportarea in termen  a situatiilor solicitate de ISJ;
-Realizarea sarcinilor stabilite prin fisa postului
Evidenta stricta a sumelor alocate si cheltuielilor pentru achizitionarea de material didactic pentru laboratoare ,materiale sportive si fond de carte pentru biblioteca scolara .
Intocmireala timp a inventarului pe unitati scolare .Permanent

Septembrie
2012

Permanent


Permanent


Permanent

PermanentCretuGeorgica
Nania Violeta
Iagar CatalinaCretuGeorgica
Nania Violeta
Iagar CatalinaCiucu Laurentia


Register matricoleBaza de date a scolii
BDNE
Fisa postuluiRegistru de inventariere


DIRECTOR.
PROF. Nania Violeta

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu